Push Down Accounting (definition, eksempler) | Hvornår skal man ansøge?

Hvad er Push Down Accounting?

Push down-regnskab er den metode, hvormed køberens regnskabsgrundlag med hensyn til aktiver og passiver, der overtages, skubbes ned til den overtagende virksomheds bøger. Den overtagne virksomheds bøger er også justeret for at afspejle værdien af ​​dens aktiver og forpligtelser, der overvejes i den overtagende virksomheds koncernregnskab, dvs. den bogførte værdi af den overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser vil blive justeret til deres dagsværdi som den overtagende virksomhed anser for.

ASU 2014-17 giver vejledning i anvendelsen af ​​pushdown-regnskab.

Hvornår skal jeg anvende Pushdown Accounting?

Den overtagne virksomhed kan vælge at ansøge om at skubbe regnskab ned, når en virksomhed får kontrol over den. Ifølge vejledningen i ASC 810 Consolidation siges det, at en enhed har opnået kontrol, når den

 • direkte eller indirekte erhverver mere end 50% af stemmeretten (stemmeretmodel)
 • bliver den primære modtager af en enhed med variabel interesse (variabel rentemodel) eller
 • en anden kontrol overføres gennem en kontraktlig ordning osv.

Sådanne begivenheder, hvor en anden enhed opnår kontrol over den overtagne virksomhed, omtales som 'change-in-control events' i ASU 2014-17.

 • Muligheden for at anvende til nedskrivning af regnskab gælder ikke for situationer, hvor den overtagende virksomhed ikke opnår 'kontrol' over den overtagne virksomhed inden for de parametre for kontrol, der er defineret i ASC 810, hvilket resulterer i, at transaktionen vil være uden for anvendelsesområdet for ASC 805 også.
 • F.eks. Ville overtagelsesregnskab og følgelig push down-regnskab ikke anvendes i tilfælde af erhvervelse af aktiver eller gruppe af aktiver, der ikke udgør en virksomhed, i tilfælde af dannelse af joint ventures osv.
 • For at en overtagende virksomhed skal kunne ansøge om at skubbe regnskab er det imidlertid ikke en forudsætning, at den overtagende virksomhed anvender anskaffelsesregnskab. For eksempel, hvis et investeringsselskab erhverver kontrol over den overtagne virksomhed, er investeringsselskabet muligvis ikke forpligtet til at anvende anskaffelsesregnskab i henhold til ASC 805, men alligevel kan den overtagne virksomhed vælge at ansøge om at skubbe ned regnskab, så længe en ændring i kontrol begivenhed eksisterer.
 • Ethvert datterselskab af det overtagne selskab (dvs. nedtrappet datterselskab), der er konsolideret af den overtagende virksomhed i dets konsoliderede regnskab, kan vælge at anvende til at skubbe regnskab i sine separate årsregnskaber, uanset om den overtagne virksomhed vælger at anvende det samme.

Mulighed for at anvende Push Down Accounting

En enhed har valget om at anvende til at skubbe regnskab ned hver gang der sker en ændring i kontrolhændelse. For eksempel blev enhed A erhvervet af enhed B i januar 20 × 7. Enhed A erhverves yderligere af enhed C i januar 20 × 8. Følgende muligheder er tilgængelige for enhed A.

 • Derfor udgør hver ændring i kontrolhændelse en ny mulighed for den overtagne virksomhed at vælge at anvende eller ikke anvende til at skubbe ned regnskab. Når en enhed først vælger at ansøge om at skubbe regnskab til en bestemt ændring i kontrolhændelse, kan beslutningen imidlertid ikke trækkes tilbage.
 • En erhvervet virksomhed, der ikke anvender pushdown-regnskab, før regnskabet udstedes eller kan udstedes, kan anvende det samme i en efterfølgende periode ved at behandle det som en ændring i regnskabsprincippet. Det betyder, at det overtagne selskab vil være forpligtet til at anvende pushdown-regnskab med tilbagevirkende kraft fra anskaffelsesdatoen, hvis det mener, at pushdown-regnskab ville være en mere relevant metode til regnskab.
 • Alle de oplysninger, der skal gives i tilfælde af en ændring i regnskabsprincippet, skal også gives.

Måling af poster under Push Down Accounting

 • Hvis en virksomhed vælger at anvende pushdown-regnskab, skal den overtagne virksomheds særskilte årsregnskab justeres for at afspejle det nye regnskabsgrundlag, som den overtagende virksomhed har vedtaget for at måle de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser.
 • Hvis den overtagende virksomhed ikke er forpligtet til at følge anskaffelsesregnskabet, skal den overtagne virksomhed justere sine bøger for at afspejle de beløb, hvormed den overtagende virksomhed ville have indregnet de overtagne aktiver og forpligtelser, hvis den anvendte anskaffelsesregnskabet.
 • Da den overtagne virksomhed i pushdown-regnskab betragtes som en ny rapporterende enhed til regnskabsmæssige formål, elimineres den overtagne virksomheds tilbageholdte indtjening. Justeringsbeløbet for at bringe den overtagne virksomheds bogførte værdi til dagsværdien indregnes i den overtagne yderligere indbetalte kapital.

# 1 - Goodwill

 • Goodwill, der opstår ved anvendelse af ASC 805 i den overtagende koncernregnskab, indregnes i den overtagne virksomheds særskilte regnskab under pushdown-regnskab.
 • Den overtagende er forpligtet til at tildele den goodwill, den indregner i forskellige rapporteringsenheder, der drager fordel af synergierne ved overtagelsen.
 • Som et resultat svarer den goodwill, der tildeles den overtagne virksomhed i den overtagende koncernregnskab, muligvis ikke til det beløb, der er skubbet ned til den overtagende selvstændige årsregnskab.
 • Pushdown-regnskab, når det først er valgt til en ændring i kontrolhændelse, skal anvendes på alle poster i aktiver og forpligtelser, der er anerkendt af den overtagende virksomhed som en del af transaktionen. Delvis anvendelse af pushdown-regnskab er ikke tilladt.

# 2 - Eksempel

Enhed B erhverver enhed A i en transaktion, der resulterer i goodwill på $ 100 millioner i henhold til ASC 805. Enhed B estimerer den relative fordel af dens forskellige rapporteringsenheder fra synergierne ved overtagelsen og fordeler goodwill som følger:

 1. Rapporteringsenhed nr. 1 - $ 25 millioner
 2. Rapporteringsenhed nr. 2 - $ 10 millioner
 3. Rapporteringsenhed nr. 3 - $ 65 (vedrører enhed A)

Derfor blev enhed B tildelt goodwill på $ 65 til enhed A i sit koncernregnskab. Enhed A er dog forpligtet til at indregne hele goodwillbeløbet på $ 100 millioner i sine separate regnskaber, mens de anvender pushdown-regnskab.

# 3 - Gevinst ved køb af køb

Hvis anvendelsen af ​​ASC 805 resulterer i, at gevinst ved køb af køb anerkendes i den overtagende bøger, skal den overtagne virksomhed ikke registrere det samme i sine separate årsregnskaber. I stedet justeres størrelsen på gevinst for god køb mod den overtagne ekstra indbetalte kapital.

# 4 - Transaktionsomkostninger

Transaktionsomkostninger afholdt af den overtagende virksomhed til at gennemføre overtagelsen skubbes ikke ned til den overtagne virksomhed.

# 5 - Erhvervelsesrelaterede forpligtelser

Enhver forpligtelse, der pådrages og indregnes af den overtagende virksomhed i processen med at gennemføre overtagelsen, skal kun indregnes af den overtagne virksomhed, hvis den overtagne virksomhed har en forpligtelse til at afvikle forpligtelsen eller er solidarisk forpligtet til at afvikle forpligtelsen sammen med den overtagende.     

# 6 - Oplysninger

Da pushdown-regnskab resulterer i vedtagelsen af ​​et nyt regnskabsgrundlag, skal den overtagne virksomhed separat præsentere de økonomiske resultater og opgørelser vedrørende perioden før overtagelsen og perioden efter overtagelsen adskilt af en lodret sort linje.

Den overtagne virksomhed skal også oplyse grundlaget for anvendelse af pushdown-regnskab og andre relevante oplysninger for at gøre det muligt for brugerne af regnskabet at vurdere effekten af ​​at anvende pushdown-regnskab på den overtagende separate regnskab. Nogle af de relevante oplysninger, der skal afsløres, inkluderer:

 • Navn og beskrivelse af erhververen,
 • Beskrivelse af, hvordan den overtagende virksomhed fik kontrol over den overtagne virksomhed
 • Anskaffelsesdato
 • Dagsværdien af ​​anskaffelsesdagen for det vederlag, der overføres af den overtagende virksomhed
 • Beløb indregnet af den overtagne virksomhed for hver større aktiv- og passivklasse som følge af anvendelse af pushdown-regnskab pr. Overtagelsestidspunktet
 • Kvalitativ beskrivelse af de faktorer, der bidrager til goodwill, herunder forventede synergier, immaterielle aktiver, der ikke er kvalificerede til indregning, og andre faktorer. I tilfælde af en købsgevinst, skal den overtagne virksomhed oplyse om årsagen til, at transaktionen resulterede i igen, og det gevinstbeløb, der indregnes i den overtagne virksomhed's yderligere indbetalte kapital
 • Oplysninger, der er relevante for brugere af regnskaber til at vurdere de økonomiske virkninger af de justeringer, der foretages som en del af pushdown-regnskab.

Eksempel på Push Down Accounting

Enhed B erhvervede en 100% andel i enhed A for $ 800 millioner. Enhed A vælger at anvende pushdown-regnskab i sine separate årsregnskaber. Dagsværdien af ​​Entity A's identificerbare aktiver erhvervet var $ 800 mio. Og dagsværdien af ​​forpligtelser, der blev overtaget, var $ 150 mio. På overtagelsestidspunktet. Bogført værdi af de identificerbare aktiver i enhed A pr. Overtagelsestidspunktet er $ 700, og værdien af ​​de påtagne forpligtelser er $ 100 millioner. Den fælles aktie i enhed A på overtagelsestidspunktet var $ 100 millioner, yderligere indbetalt kapital var $ 200 millioner, og den tilbageholdte indtjening var $ 300 millioner.

Løsning:

Goodwill ved transaktionen = Betalt vederlag (-) Dagsværdi af identificerbare overtagne nettoaktiver

 • = $ 800 mio. - $ 650
 • = $ 150 mio

Omfanget af den justering, der skal foretages, beregnes som følger:

Enhed A registrerer følgende postering som en del af justering af regnskabsmæssige justeringer:

Enhed A's årsregnskab vises som følger:

Fordele ved Push Down Accounting

 • Push down-regnskab eliminerer uoverensstemmelsen i den regnskabsmæssige værdi af den overtagne virksomheds bogførte værdi af aktiver og forpligtelser og den overtagende opbevaring til konsolidering. Det eliminerer således tilpasningsposter i det omfang på tidspunktet for udarbejdelsen af ​​koncernregnskabet.
 • Vanskeligheden er at opretholde forskellige værdier, og regnskabsgrundlaget i den overtagne og den overtagende bøger øges, når der er flere ændringer i kontrolhændelser, hvor flere erhverver får kontrol med de forskellige tidsintervaller.

Ulemper ved Push Down Accounting

I tilfælde af en overtagende virksomhed med en væsentlig ikke-bestemmende indflydelse påvirkes relevansen af ​​årsregnskabet, der er udarbejdet på baggrund af nedskrivningsregnskab for brugerne af regnskabet.

Konklusion

 • ASU 2014-17 giver den overtagne virksomhed fleksibilitet til at vælge at anvende til at skubbe regnskab i sine separate årsregnskaber for hver ændring i kontrolhændelse.
 • Den mulighed, som det overtagne selskabs konsoliderede datterselskaber har til at vælge en push-down-regnskab, giver mulighed for at anvende et mere relevant regnskabsgrundlag.
 • Push down-regnskab giver mulighed for et mere konsistent regnskabsgrundlag mellem køberens og den overtagne virksomheds bøger, hvilket letter konsolideringsprocessen i det omfang.